ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING
De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.  Cliënt erkent dat alle in de behandeling gebruikte materialen, waaronder ook expliciet begrepen alle geschreven materialen als intellectueel eigendom, vallen onder het auteursrecht van de oorspronkelijke maker. Ze mogen niet worden vervaardigd, gekopieerd, gedistribueerd, worden verstrekt met een winstoogmerk of als geschenk in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker. Op iedere inbreuk op het auteursrecht is de relevante wetgeving, zowel in Nederland als internationaal, van toepassing. Ieder gebruik van deze materialen is alleen toegestaan indien voorzien van een schriftelijke toestemming van de betreffende maker. 

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

 De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

 De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

 De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60, - (euro) per uur voor een consult, 45 minuten bedraagt € 45,- , een half uur bedraagt € 30,- , 15 minuten bedraagt € 15 ,- .

Betalingswijze van de behandelingen is per pin, of contant per consult.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt contact opnemen met Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl , telefonisch: 06 4844 5538 of via de link van VBAG

 Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.